Phần mềm ứng dụng

Phần mềm Field-Map bao gồm bốn hợp phần riêng

* Phần mềm quản lý dự án Field-Map FMPM (Field-Map Project Manager)

* Phần mềm thu thập số liệu Field-Map FMDC (Field-Map Data Collector)

* Phần mềm phân tích thân cây Field-Map FMSA (Field-Map Stem Analyst)

* Phần mềm phân tích điều traField-Map FMIA (Field-Map Inventory Analyst)

Hợp phần cao nhất của các chương trình cơ bản trong cấu trúc của Field-Map có thêm các ứng dụng bổ sung, hay còn gọi là các công cụ Field-Map (Field-Map Tools). Các công cụ này được sử dụng cho mục đích chuyển đổi tập tin, xử lý điều khiển số liệu bao gồm cả các module phần mềm Field-Map Forest3D phục vụ hiển thị trong chế độ ba chiều. Những hợp phần này được bàn giao cho người sử dụng cùng với các hợp phần ứng dụng chính Field-Map.

Tổng quát quy trình cơ bản để triển khai dự án sử dụng công nghệ Field-Map:

  • Sử dụng hợp phần quản lý dự án FMPM (Field-Map Project Manager) để chuẩn bị và khai báo cấu trúc cơ sở dữ liệu, sao chép toàn bộ cơ sở dữ liệu (thư mục cùng với các tập tin cơ sở dữ liệu) sang máy tính thực địa.
  • Bước tiếp theo sẽ sử dụng phần mềm thu thập số liệu FMDC (Field-Map Data Collector) để thu thập số liệu trên thực địa.
  • Quay trở lại văn phòng, sao chép toàn bộ số liệu đã đo ngược lại máy tính văn phòng, tiến hành phân tích số liệu bằng phần mềm phân tích FMSA (Field-Map Stem Analyst) và / hoặc phần mềm phân tích điều tra FMIA (Field-Map Inventory Analyst).

Sau quá trình xử lý chuẩn này, số liệu có thể được xuất từ Field-Map sang các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác, hoặc các hệ thống thông tin địa lý GIS để phục vụ cho các ứng dụng tiếp theo. Field-Map hỗ trợ xuất số liệu sang một số định dạng chuẩn hiện hành.