Phần mềm & Ứng dụng

Phần mềm & Ứng dụng

Thông thường các ứng dụng và phần mềm tiêu chuẩn khó có thể đáp ứng được những đòi hỏi cụ thể và đặc thù của từng khách hàng. ANTHI VIỆT NAM có khả năng phát triển và tuỳ biến các phần mềm ứng dụng theo yêu cầu của khách hàng. Bao gồm các phần mềm ứng dụng:

                      Xác định vị trí đối tượng

Ứng dụng giám sát thi công công trình

          Theo dõi tài sản trong chế độ thời gian thực

  Thu thập số liệu bản đồ và GIS