Phân tích điều tra FMIA

Phần mềm phân tích điều tra (Field-Map Inventory Analyst)

FMIA là phần mềm ứng dụng phục vụ đánh giá số liệu điều tra thống kê rừng. FMIA cung cấp cho người dùng các công cụ đơn giản và cần thiết để dễ dàng điều khiển và xử lý những cơ sở dữ liệu chứa số liệu đã thu đo được từ thực địa. Số liệu này có thể ở dưới dạng hoàn chỉnh, tiền xử lý hoặc đã qua xử lý, qua kiểm tra thống kê, và là các dạng số liệu đầu vào của FMIA để có được các kết quả thống kê cuối cùng. FMIA tự động tổng hợp kết quả đầu ra, bao gồm các bảng phân loại kết quả phân tích và các biểu đồ. Ngoài ra người sử dụng cũng có thêm lựa chọn hoàn chỉnh kết quả với những dẫn giải về phương pháp luận, định nghĩa và giải thích các thuật ngữ cũng như chú thích. FMIA bao quát những nhiệm vụ sau:

 

 

* Tính toán thứ cấp và tạo các biến số sử dụng mô hình định trước và những chức năng tính toán tích hợp:

Ví dụ: Tính toán chiều cao cho các cây không được đo trên thực địa, tính toán thể tích cây dựa trên các phương trình người sử dụng định nghĩa hoặc các công thức tính thể tính…

 * Quy nạp:

Quy nạp số liệu vào các lớp số liệu xác định và tính toán thống kê mô tả.

Ví dụ tổng hợp cây chết trong khu vực mẫu, tính toán thể tích gỗ, hàm mẫu, độ lệch chuẩn, sai số chuẩn…

* Phân loại:

Người sử dụng xác định cách thức phân loại những giá trị số liệu liên tục thành các lớp. Ví dụ phân loại tuổi vào nhóm tuổi, phân loại đường kính cây vào nhóm đường kính …

* Tái phân loại:

Tái gộp nhóm các giá trị số liệu rời rạc. Ví dụ loài cây gộp lại vào nhóm loài …

* Cập nhật SQL và các tập lệnh:

Sử dụng các lệnh SQL hoặc tập lệnh do người sử dụng xác định để tạo và tính toán các biến số.

* Xử lý số liệu thống kê:

Các tác vụ xử lý số liệu thống kê có thể được lập thành công thức, bằng cách sử dụng các mẫu tương tác và sử dụng lặp lại. Sản phẩm đầu ra của quá trình tính toán được thể hiện trong các mẫu, bảng và biểu đồ. Mỗi tác vụ có thể được bổ sung các ghi chú, giải thích, định nghĩa và mô tả phương pháp luận.

* Những lợi thế mà FMIA mang đến cho người sử dụng:

  • Giai đoạn chuẩn bị số liệu được thực hiện một cách nhanh chóng và dễ dàng (số liệu tiền xử lý).
  • Tính toán các giá trị sẽ sử dụng để bổ sung thêm vào cơ sở dữ liệu nguồn.
  • Dễ dàng định nghĩa các tác vụ thống kê (Định nghĩa các tác vụ thống kê Nhập / Xuất).
  • Các giá trị tính toán được nhập vào cơ sở dữ liệu nguồn
  • Tự động tạo các bản in sản phẩm đầu ra bao gồm cả các biểu đồ.

Hỗ trợ đầu ra đa ngôn ngữ.